REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKATEPARKU
 • Warunkiem korzystania ze SKATEPARKU jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego przestrzeganie.
 • Urządzenia SKATEPARKU przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach i podobnym sprzęcie rolkowym oraz rowerach BMX (bezwzględnie zakazane jest używanie kół z pegami).
 • W trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników korzystający ze SKATEPARKU jest zobowiązany do wykorzystywania jego urządzeń tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń.
 • Osoby, które nie ukończyły 12 roku życia mogą korzystać ze SKATEPARKU wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.
 • W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
 • Korzystanie ze SKATEPARKU odbywa się na własną odpowiedzialność.
 • Jazda na: łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach i podobnym sprzęcie rolkowym czy BMX-ach należy do sportów niebezpiecznych. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
 • Każda osoba korzystająca z urządzeń SKATEPARKU ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego, a w przypadku jazdy na rolkach dodatkowo kompletu ochraniaczy (zaleca się również jazdę w ochraniaczach w przypadku deskorolek i rowerów BMX).
 • Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń SKATEPARKU - jako związanymi z ryzykiem sportowym.
 • Od osób korzystających ze SKATEPARKU wymaga się ostrożnej i bezpiecznej jazdy.
 • Osoby korzystające ze SKATEPARKU zobowiązane są do stosownego, kulturalnego zachowywania.
 • Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać, a o poziomie zaawansowania decyduje sam korzystający.
 • Zasadniczym kierunkiem poruszania jest ruch prawostronny.
 • W przypadku większej ilości osób w SKATEPARKU użytkownicy proszeni są o poinformowanie innych o konieczności zjazdu z przeszkody słownie lub przez podniesienie ręki.
  Zabrania się:
 • Wnoszenia na teren SKATEPARKU alkoholu i jego spożywania oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
 • Jazdy i przebywania na terenie SKATEPARKU osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • Palenia na terenie SKATEPARKU.
 • Nadmiernego woskowania elementów SKATEPARKU.
 • Jazdy na rowerach innych niż bmx.
 • Biegania po SKATEPARKU, przeszkadzania osobom jeżdżącym.
 • Chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdów i zeskoków.
 • Wprowadzania zwierząt na teren SKATEPARKU.
 • Zaśmiecania terenu SKATEPARKU.

  UWAGA!
 • SKATEPARK nie jest placem zabaw.
 • Osoby przebywające na terenie SKATEPARKU, które będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie z urządzeń innym osobom, zostaną usunięte z obiektu.
PAMIĘTAJ O INNYCH UŻYTKOWNIKACH SKATEPARKU - NIE JEŹDZISZ SAM - BĄDŹ PRZEWIDUJĄCY I UWAŻNY !
PAMIĘTAJ! NIC NIE CHRONI PRZED UPADKIEM Z PRZESZKÓD, NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI, NIE WYKONUJ AKROBACJI BEZ SPORTOWEGO PRZYGOTOWANIA!
"BĘDZIESZ SZANOWANY, JEŚLI BĘDZIESZ SZANOWAŁ INNYCH"

  TELEFONY ALARMOWE:
 • POGOTOWIE RATUNKOWE 999 (TEL. KOM 112)
 • STRAŻ POŻARNA 998
 • POLICJA 997